#lubiesieopiekowac! - Konkurs fotograficzny 2019

Konkurs kreatywny Diakonii Neuendettelsau dla pracowników oraz praktykantów w dziedzinie opieki nad osobami starszymi w Niemczech i w Polsce

„Czegoś takiego nie mogłabym nigdy robić!“ albo „Dlaczego wybrałaś opiekę nad osobami starszymi?”

Takie wypowiedzi opiekunowie i opiekunki słyszą co chwilę. Kryją się za nimi stereotypy i zafałszowany obraz opieki nad osobami starszymi. Często towarzyszą temu niewiedza i brak respektu dla towarzyszenia osobom wymagającym wsparcia. Konkursem na 2019 rok pod hasłem #lubiesieopiekowac! chcemy zachęcić  uczestników kształcenia i pracowników z obszaru opieki nad osobami starszymi z Niemiec i Polski do pokazania pozytywnych stron ich profesji i rozprawienia się ze stereotypami, uprzedzeniami i  zakłamanym obrazem zawodu.  

Proszę nam pokazać, jako uczestnik kształcenia lub pracownik opieki nad osobami starszymi  swoją wizję opieki i dlaczego lubicie się opiekować – w formie zdjęć, fotokolażu lub fotoreportażu. 

Mogą to być migawki z codziennej pracy lub pozowane ujęcia z mieszkańcami i koleżankami czy kolegami z pracy. Puśćcie wodze fantazji! Już cieszymy się na efekty waszej pracy!

Kontakt w Katowicach

Elżbieta Grzeczka
Dyrektor

Senior Residence Oddział Fundacji Laurentius
40-750 Katowice
ul. Pijarska 4, Zabłockiego 26

Tel + 48 32 35 35 840
Kom + 48 602 58 33 54
Fax + 48 32 35 36 320
E-mail: konkurs@lubie-sie-opiekowac.pl

www.senior-residence.pl

WYSYŁANIE PRAC

Okres wysłania zgłoszeń
2. kwietnia – 31. lipca 2019 r.

Dodawanie fotografii

Dlaczego Niemcy i Polska?

Jako Diakonia Neuendettelsau czujemy się zobowiązani wzmacniać opiekę nie tylko w Niemczech, ale również poza granicami. Dlatego od wielu lat angażujemy się również w Polsce i prowadzimy placówki opiekuńcze w Katowicach i Olsztynie. Kolejna placówka zostanie otwarta latem 2019 roku w Gdańsku. Diakonia Neuendettelsau odgradza się zdecydowanie i nie uczestniczy w rozrastającej się turystyce opiekuńczej. Nie przyjmujemy niemieckich seniorów, którzy ze względu na mniejsze koszty umieszczani są przez swoich krewnych w zagranicznych placówkach opiekuńczych.  Każdy europejski kraj – obojętnie czy leżący na zachodzie, wschodzie, północy czy południu Europy - stoi przed podobnym rozwojem demograficznym. Wszędzie znacząco rośnie liczba osób sędziwych i cierpiących na demencję. Europa musi znaleźć rozwiązanie, jak sprostać tym wyzwaniom i zapewnić pełne godności życie w starości. Z tego powodu zawody z obszaru opieki muszą ulec społecznemu przewartościowaniu.

Kontakt w Katowicach

Elżbieta Grzeczka
Dyrektor

Senior Residence Oddział Fundacji Laurentius
40-750 Katowice
ul. Pijarska 4, Zabłockiego 26

Tel + 48 32 35 35 840
Kom + 48 602 58 33 54
Fax + 48 32 35 36 320
E-mail: konkurs@lubie-sie-opiekowac.pl

www.senior-residence.pl

Informacje dodatkowe o sytuacji w sektorze usług opiekuńczych

Informationen & regulamin konkursu

Zgłoszenie do konkursu przez uczestnika powoduje akceptację następujących wymogów regulaminu konkursu.

Prace można dostarczać od 2 kwietnia 2019 (Rozpoczęcie Targów Opieki nad Osobami Starszymi) do 31 lipca 2019.

Ostatecznym terminem składania prac jest 31 lipca 2019. Obowiązuje data wpłynięcia na Platformę Online www.lubie-sie-opiekowac.pl

Prace konkursowe można dostarczać poprzez usługodawców transferu danych. Dopuszczalne są następujące rodzaje prac konkursowych:  

 • fotografie
 • kolaż fotograficzny składający się z maksymalnie 12 zdjęć 
 • fotoreportaż z maksymalnie 12 zdjęciami 
 • Zdjęcia muszą być własnego autorstwa. Nie wolno angażować profesjonalnych fotografików do robienia zdjęć jako prac konkursowych na konkurs kreatywny. 

Jeden uczestnik może dostarczyć jedną pracę konkursową.  Rozmiar pliku należy wybrać według wskazań usługodawcy transferu danych.

Dokumentacja uczestnika musi zawierać:

 • dostarczoną pracę konkursową
 • nazwisko i aktualny adres zamieszkania ( włącznie z numerem telefonu i adresem E-Mail) autora pracy
 • Krótki życiorys autora pracy konkursowej( w formie tabelarycznej z wykazem ścieżki zawodowej) 
 • krótki opis dostarczonej pracy konkursowej
 • pisemną oświadczenie osoby widniejącej na fotografiach o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku 

Uwaga, dokumentację należy dostarczyć w następującym formacie:  

 • Fotografie w formacie RAW lub w możliwie największej rozdzielczości w formacie JPEG
 • Fotoreportaże i kolaże w formacie JPEG, TIFF, PNG lub PDF w możliwie największej rozdzielczości
 • Wszystkie pozostałe dokumenty można dostarczyć w formie dokumentu tekstowego jako pliki Word lub PDF.

Prace spełniające wyżej wymienione kryteria mogą być przesłane przez uczestników za pośrednictwem platformy online www.lubie-sie-opiekowac.pl: Formularz do przedłożenia

Autorami mogą być uczestnicy kształcenia, wykształceni opiekunowie i asystenci opiekunów, w tym uczestnicy kształcenia i zatrudnieni pracownicy Diakonii Neuendettelsau, powyżej 16. roku życia,  mieszkający na terenie Niemiec lub Polski. Uczestnikami mogą być indywidualne osoby lub zespoły. Prace o charakterze promocyjnym zawierające reklamę danej placówki zostaną wykluczone z konkursu.

Każdy uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.  Ponadto nadesłana praca konkursowa podczas trwania konkursu kreatywnego nie może być przedmiotem sporu prawnego. Każdy uczestnik oświadcza, że osoby ujęte w pracy konkursowej, i/lub widniejące na fotografiach, wyraziły pisemna zgodę na udział  i/lub publikację ich wizerunku. Każdy uczestnik oświadcza , że praca nie godzi w obowiązujące przepisy prawne kraju jego pochodzenia. Uczestnik udziela Diakonii Neuendettelsau nieodpłatnej  licencji na prezentację nadesłanej pracy w ramach prezentacji prac wyróżnionych (Punkt 9) jak też publiczne udostępnianie fotografii  poprzez wprowadzanie do wewnętrznych i zewnętrznych mediów on- i offline (przedruk, np. w sprawozdaniu rocznym z działalności, do produkcji kart pocztowych, broszur, w czasopiśmie pracowniczym, na stronie internetowej, sieci komputerowej wewnętrznej) Diakonii Neuendettelsau, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia, w tym przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym (np. w mediach społecznościowych, w internecie, ogłoszeniach, na wewnętrznych i zewnętrznych targach i uroczystościach, wystawach  fotografii, na potrzeby reklamy wielkoformatowej w miejscach publicznych, na potrzeby promocji w zakresie public relations, prasy i mediów). Na potrzeby wskazanych czynności  Diakonia Neuendettelsau ma prawo do obróbki prac dla ich lepszej prezentacji – w razie konieczności – również udzielenia licencji osobom trzecim. Udzielona licencja jest nieodpłatna, nieograniczona terytorialnie, merytorycznie ani czasowo. Uczestnicy  gwarantują Organizatorowi brak roszczeń od osób trzecich, które powstaną w związku z treściami udostępnionymi uczestnikom . Zapewniają o gotowości do wspierania Organizatora w każdej dopuszczalnej formie podczas obrony przed tymi roszczeniami.

Konkurs kreatywny otrzymał wsparcie finansowe w wysokości  4.500 Euro.  Ufundowano następujące nagrody pieniężne: 

Pracujący i uczestnicy kształcenia w obszarze opieki nad osobami starszymi: 

 1. Nagroda - 1.000 Euro
 2. Nagroda - 750 Euro
 3. Nagroda - 500 Euro

Oprócz wymienionych nagród pieniężnych zostaną rozdane dodatkowe nagrody dla uprawnionych do udziału zatrudnionych współpracowników i uczestników kształcenia opieki nad osobami starszymi w Diakonii Neuendettelsau: 

 1. Nagroda 1.000 Euro
 2. Nagroda 750 Euro
 3. Nagroda 500 Euro

Koszty podróży z Niemiec (maks. 200 Euro) i Polski (maks. 700 Euro) na uroczystość rozdania nagród podczas Consozial zostaną pokryte przez  Diakonię Neuendettelsau. Należy to ustalić z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Jury pod przewodnictwem księdza rektora dr. Mathiasa Hartmanna, przewodniczącego zarządu Diakonii Neuendettelsau, wyłoni laureatów spośród nadesłanych prac konkursowych, które spełniają prawne oraz regulaminowe wymogi uczestnictwa. Decyzja komisji zostanie podjęta podczas niejawnego posiedzenia i pisemnie uzasadniona. Jury zadecyduje zwykłą większością głosów. Ocenianie prac w ramach przyznawania nagród następuje w oparciu o cele opisane na stronie internetowej (por. ust. 1. do 3. ) w imieniu całego Jury.

Rozdanie nagród odbędzie się na imprezie targowej Consozial w dniach 6. i 7. listopada 2019 r. Dokładny termin zostanie podany do wiadomości laureatów z odpowiednim wyprzedzeniem.

Techniczna i organizacyjna realizacja konkursu kreatywnego #lubięsięopiekować! spoczywa na barkach  Działu ds.  Komunikacji Zakładowej Diakonii Neuendettelsau.

Diakonie Neuendettelsau
Wilhelm-Löhe-Straße 2
91564 Neuendettelsau

Tel:  09874 / 8 0
Fax: 09874 / 8 28 40
Newsroom.Neuendettelsau@diakonieneuendetteslau.de

 

Dane kontaktowe dla zainteresowanych:

Elżbieta Grzeczka 
Dyrektor Senior

Residence Oddział Fundacji Laurentius
Katowice 40-750 Katowice
ul. Pijarska 4, Zabłockiego 26

Tel + 48 32 35 35 840
Kom + 48 602 58 33 54
Fax + 48 32 35 36 320

www.senior-residence.pl

Diakonie Neuendettelsau zastrzega sobie prawo do odwołania i zakończenia konkursu na każdym etapie jego trwania. Dotyczy to szczególnie sytuacji wymuszonych problemami technicznymi z/na platformie online www.lubie-sie-opiekowac.pl, stwierdzenia manipulacji lub innych zdarzeń uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu zgodnie z regulaminem, szczególnie w przypadku wystąpienia problemów mechanicznych, technicznym lub prawnych.

Dane osobowe uczestników (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania) będą przetwarzane w ramach konkursu przez Diakonię Neuendettelsau jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji konkursu, włącznie z podaniem do wiadomości laureatów. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych wymienionych w regulaminie konkursowym. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi § 6 Nr. 2 DSG-EKD. Wszystkie dane osobowe po całkowitym zakończeniu działań konkursowych zostaną usunięte. 
Uczestnikowi konkursu przysługuje w każdym momencie prawo do rezygnacji z udziału w konkursie. W przypadku rezygnacji dane osobowe przetwarzane w ramach  konkursu zostaną usunięte, co skutkuje zakończeniem udziału w konkursie.
Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i udostępniania. 
Odpowiednie oświadczenia i zapytania należy kierować do:

Administrator Ochrony Danych Osobowych Diakonii Neuendettelsau
Wilhelm-Löhe-Str. 16
91564 Neuendettelsau
Tel.: 09874/8-2335

E-Mail: datenschutzbeauftragter@diakonieneuendettelsau.de
Ponadto wszystkim przysługuje prawo do wniesienia skargi do odnośnych organów nadzorczych:
Der Beauftragte für den Datenschutz der EKD
Böttcherstraße 7
30419 Hannover

Członkowie jury, współpracownicy Działu Komunikacji Zakładowej i ich rodziny są wykluczeni z udziału w niniejszym konkursie. Diakonii Neuendettelsau przysługuje ponadto prawo do wykluczania z konkursu bez wskazania przyczyny uczestników, którzy nie przestrzegają przepisów obowiązującego prawa, nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, podają nieprawdziwe informacje lub fałszywe dane lub celowo wprowadzają organizatora w błąd, dopuszczają się używania nieuczciwych praktyk i/lub próbują wpłynąć na decyzję jury. 

Zastrzega się prawo do odebrania nagrody, żądania zwrotu nagrody pieniężnej i dochodzenia rekompensaty w przypadku gdy uczestnik lub autor podczas tworzenia i/lub publikacji nagrodzonej pracy konkursowej nie przestrzegał ustaleń prawnych lub też wyżej wymienionych zapisów regulaminu konkursu kreatywnego. Decyzja w tej sprawie pozostaje w gestii jury.

Wnoszenie sprzeciwu do decyzji, oceny i opinii jury konkursowego na drodze prawnej jest wykluczone.

Organizatorem konkursu #lubięsięopiekować! jest Diakonia Neuendettelsau, Dział Komunikacji Zakładowej,
Wilhelm-Löhe-Straße 2,
91564 Neuendettelsauwww.diakonieneuendettelsau.de

DANE I FAKTY

Krąg uczestników:
Praktykanci i pracownicy w zakresie opieki nad osobami starszymi, którzy ukończyli 16 rok życia i posiadają miejsce zamieszkania w Niemczech lub w Polsce.

Termin wystłania:
31 lipca 2019 r.

Nagradzanie:
Pracownicy i praktykanci zajmujący się opieką nad osobami starszymi:

1. Nagroda 1.000 euro
2. Nagroda 750 euro
3. Nagroda 500 euro

Obok wyżej wymienionych nagród pieniężnych dla uprawnionych do uczestnictwa zatrudnionych pracowników i stażystów zajmujących się opieką nad osobami starszymi oraz pomocników osób starszych Diakonii Neuendettelsau przeznaczono następujące nagrody

1. Nagroda 1.000 euro
 2. Nagroda 750 euro
 3. Nagroda 500 euro

Rozdanie nagród:
Consozial 2019