Oświadczenie o ochronie danych

1. Ochrona danych osobowych 


Wskazówki ogólne

Dla Diakonii Neuendettelsau ochrona Państwa danych osobowych udzielonych w ramach korzystania z naszych ofert internetowych stanowi ważną sprawę. Dlatego chcielibyśmy tu poinformować Państwa, które dane gromadzimy i jak się z nimi obchodzimy. Podstawą prawną jest dla nas Ustawa o Ochronie Danych Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (DSG-EKD) względnie Rozporządzenie Podstawowe o Ochronie Danych (RODO) jak również stosowne przepisy dotyczące zdalnego oferowania usług oraz obsługi transakcji internetowych.


Dane osobowe

Poniższe wskazówki stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Przekazane przez Państwa dane osobowe wykorzystujemy na ogół w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, opracowania Państwa zleceń (zamówień) lub zapewnienia Państwu dostępu do określonych informacji lub ofert. Ponadto wykorzystujemy Państwa dane tylko wówczas, gdy udzielą Państwo na to wyraźnej zgody. Jeżeli w ofercie internetowej istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub służbowych (np. w ramach osobistej rejestracji, zamówienia, żądania lub informacji), wówczas podanie danych przez osobę odwiedzającą następuje na podstawie pełnej dobrowolności.


Ewidencja danych na naszej stronie internetowej

Kiedy następuje pobranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych?

Przekazane nam do dyspozycji dane osobowe online pobrane zostaną  przetworzone i wykorzystane tylko w celach podanych w konkretnym przypadku. Wkraczające poza te cele pobranie, przetwarzanie i wykorzystanie następuje tylko wówczas, gdy

  • następuje w innym celu, który stoi w bezpośrednim związku z celem pierwotnym, dla którego dane osobowe zostały pobrane,
  • wymagane jest na podstawie zobowiązania prawnego bądź też zarządzenia władz administracyjnych lub sądu,
  • konieczne jest w celu ochrony prawnych roszczeń lub do brony przed skargami,
  • zapobiega się nadużyciu lub innym czynnościom bezprawnym np. umyślnym atakom na nasze systemy.

Do warunków ochrony danych w konkursie kreatywności „Lubię się opiekować“ 2019

 

Kto jest odpowiedzialny za ewidencję danych a tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej prowadzone jest przez administratora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w metryczce tej strony internetowej.

 

Jak ewidencjonujemy Państwa dane?

Przede wszystkim Państwa dane pobierane są w ten sposób, że Państwo je nam podajecie. Może tu chodzić np. o dane, które wprowadzają Państwo
w formularzu kontaktowym.
Inne dane zostają zaewidencjonowane automatycznie przez systemy
IT Państwa wizyty na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. wyszukiwarka internetowa, system operacyjny lub czas zegarowy wywołania strony). Rejestracja tych danych następuje automatycznie, gdy tylko wchodzą Państwo na naszą stronę.


Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych pobiera się, aby zapewnić bezbłędną alokację strony internetowej. Inne dane mogą być używane do analizy Państwa zachowań jako użytkowników.

Jakie prawa służą Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

W każdym czasie mają Państwo prawo do otrzymania nieodpłatnej informacji
o pochodzeniu, odbiorcy i celu Państwa przechowywanych w pamięci danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do zażądania sprostowania, zablokowania lub wykasowania tych danych. W tym celu, a także w przypadku innych kwestii mogą się Państwo w każdym czasie zwrócić do nas pod adres podany w metryczce. Dalej przysługuje Państwu prawo do składania zażaleń
u właściwych organów nadzoru.

Narzędzia analizy oraz narzędzia oferentów będących stroną trzecią

W przypadku wizyty na naszej stronie internetowej Państwa zachowanie
w zakresie surfowania zostaje poddane analizie statystycznej. Ma to miejsce przede wszystkim w przypadku Cookies lub tzw. programów analitycznych. Analiza Państwa zachowania przy surfowaniu następuje z reguły anonimowo; Państwa zachowanie podczas surfowania nie mogą zostać Państwu odtworzone. Takiej analizie mogą się Państwo sprzeciwić lub przeszkodzić w jej przeprowadzeniu – przez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.
Takiej analizie mogą się Państwo sprzeciwić. O możliwościach złożenia sprzeciwy poinformujemy w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 
2. Ogólne wskazówki oraz informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron traktują ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy Państwa dane osobowe jako poufne z zachowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych jak również niniejszego oświadczenia o ochronie danych.
Kiedy korzystają Państwo z tej strony internetowej, pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, przez które mogą zostać Państwo osobiście zidentyfikowani. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, które dane pobieramy i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśnia ono także jaki i w jakim celu się to odbywa.
Wskazujemy na to, iż przekazywanie danych w Internecie (np. podczas komunikowania się poprzez email) mogą wystąpić luki w zakresie bezpieczeństwa. Pozbawiona luk ochrona danych przed dostępem stron trzecich nie jest możliwa.

 

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych możliwych jest tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę.
Do tego celu wystarcza nieformalna informacja przesłana do nas w formie elektronicznej. Odwołanie to nie obejmuje przetwarzania danych dokonanego przed odwołaniem zgody.

 

Prawo do składania skarg we właściwych organach nadzoru

W przypadku naruszeń przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobie zainteresowanej przysługuje prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzoru. Właściwe organy nadzoru w kwestiach kwestii prawnych dotyczących ochrony danych jest każdorazowo kompetentny niezależny kościelny organ nadzoru w zakresie ochrony danych (organ nadzoru), według § 39 DSG-EKD.
Właściwym dla nas organem nadzoru jest: 

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych EKD
Böttcherstraße 7
30419 Hannover

 

Prawo do przekazywania danych

Mają Państwo prawo do przekazywania sobie lub stronom trzecim danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub podczas realizacji umowy, w powszechnie dostępnym formacie elektronicznym. Jeżeli żądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej stronie odpowiedzialnej, to żądanie to będzie zrealizowane, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

Kodowanie SSL względnie TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz celem ochrony przekazu treści poufnych, na przykład zamówień lub zapytań ofertowych, które przekazywane są nam jako operatorowi strony, strona korzysta z kodowania SSL lub TLS. Zakodowane połączenia rozpoznają Państwo po tym, że wiersz adresu wyszukiwarki zostaje zmieniony z  “http://” auf “https://” na Państwa symbol kodu.
Jeżeli aktywny jest kod SSL lub TLS, wówczas dane, które przekazują nam Państwo, nie będą odczytane przez strony trzecie.

 

 

Informacja, blokada, wykasowanie

W myśl obowiązujących przepisów prawa mają Państwo prawo do uzyskania w każdym czasie bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy, a także celu przetwarzania danych oraz prawo

do sprostowania, zablokowania bądź wykasowania tych danych. W tym celu bądź w innych kwestiach dotyczących danych osobowych mogą Państwo
w każdym czasie zwrócić się do nas pod adres wymieniony w metryczce.


Brak zgody na maile marketingowe

Zabrania się używania podanych w metryczce danych kontaktowych
do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, których przesłania nie zażądano w sposób wyraźny. Operatorzy stron zastrzegają podjęcie kroków prawnych w przypadku niepożądanego przesłania informacji reklamowych, takich jak emaile-spamy.

3. Podmiot odpowiedzialny za ochronę danych

Wymagania prawne wobec podmiotu odpowiedzialnego za ochronę danych

Dla naszego przedsiębiorstwa zleciliśmy ochronę danych następującemu podmiotowi.
Podmiot odpowiedzialny za ochronę danych:
Diakonia Neuendettelsau 
Wilhelm-Löhe-Str. 16 
91564 Neuendettelsau
Tel.: 09874/8-2335 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@diakonieneuendettelsau.de

4. Ujęcie danych na naszej stronie internetowej

Foldery Server-Log

Podmiot obsługujący strony pozyskuje i gromadzi automatycznie informacje  w tzw. Folderach Server-Log, które to informacje Państwa wyszukiwarka przekazuje automatycznie do nas. Są to:

  • typ wyszukiwarki i wersja wyszukiwarki
  • zastosowany system operacyjny
  • Referrer URL
  •  Hostname komputera dostępu
  • Czas zegarowy zapytania serwera
  • Adres IP

Nie podejmuje się wspólnego prowadzenia tych danych z innymi źródłami danych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest § 6 Nr. 5 DSG-EKD lub Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, który pozwala przetwarzanie danych celem realizacji umowy lub działań określonych umową.

 

Formularz kontaktowy

Jeżeli przesyłają nam Państwo zapytania poprzez formularz kontaktowy, wówczas dane Państwa z formularza wraz wraz ze znajdującymi się tam danymi kontaktowymi są gromadzone u nas w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek związanych z nim pytań dodatkowych. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody. Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym następuje na następującej podstawie prawnej § 6 Nr. 8 DSG-EKD względnie Art. 6 Abs. 2 lit. f DSGVO.Wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym dane pozostają u nas do czasu aż zażądają Państwo ich wykasowania, wycofają zgodę na ich przechowywanie albo gdy kończy się cel ich gromadzenia (np. po ostatecznym opracowaniu Państwa zapytania). Nie są przy tym naruszone przepisy prawne, w szczególności te dotyczące terminów przechowywania danych.

 

Postępowanie online w kwestii akcesji/zgłoszenia

W przypadku formularzy akcesji/zgłoszenia online pozyskujemy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów i stron zainteresowanych w celu realizacji postępowania akcesyjnego/zgłoszeniowego. Przetwarzanie może być realizowane w sposób elektroniczny. Ma to miejsce w szczególności wówczas, gdy kandydat/strona zainteresowana przekazał nam dokumenty w sposób elektroniczny, np. emailem lub na formularzu pobranym ze strony internetowej. Jeżeli zawarta zostaje umowa o kształcenie/opiekę z kandydatem/stroną zainteresowaną, wówczas przekazane dane będą przechowywane dla celów opracowania umowy, za zachowaniem przepisów prawa. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, wówczas dokumenty, z zachowaniem przepisów prawa, zostaną wykasowane automatycznie po przekazaniu decyzji odmownej, o ile wykasowanie to nie jest w sprzeczności z innymi uzasadnionymi interesami. Inne uzasadnione interesy obejmują w tym sensie np. obowiązek dowodowy w postępowaniu z ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

 

6. Narzędzia, analizy i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje internetowych usług analitycznych  Google Analytics. Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.Google Analytics stosuje tzw. "Cookies". Są to foldery tekstowe, które będą przechowywane w Państwa komputerze i które umożliwiają Państwu analizę korzystania ze strony internetowej. Wytworzone przez Cookie informacje  dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej są zwykle przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Przechowywanie Google-Analytics-Cookies następuje na podstawie  § 6 DSG-EKD względnie Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkownika, celem zoptymalizowania zarówno swojej oferty web jak również swojego marketingu/reklamy.

 

IP Anonimizacja

Na tej stronie uaktywniliśmy funkcję anonimizacji IP. W ten sposób Państwa adres IP zostanie przez Google skrócony dla państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-stronach Traktatu o Wspólnotach Europejskich, przed jego przekazaniem do USA. Tylko w przypadkach wyjątkowych pełny adres IP zostaje przekazany na serwer Google w USA i tam zostaje skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej informacje zostają wykorzystane przez Google, celem przeanalizowania Państwa użytkowania strony internetowej, aby opracować raporty dotyczące aktywności w sieci oraz aby świadczyć operatorom dalsze usługi związane z użytkowaniem sieci oraz Internetu. Przekazany przez wyszukiwarkę w ramach Google Analytics adres IP nie jest prowadzony przez Google wraz z innymi danymi.

 

Plug-in wyszukiwarki

Mogą Państwo utrudnić przechowywanie Cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa wyszukiwarki; zwracamy jednak uwagę, iż w tym przypadku nie są w pełni wykorzystywane wszystkie funkcje tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo utrudnić ujęcie danych utworzonych przez Cookie i dotyczących Państwa użytkowania sieci (łącznie z Państwa adresem IP) jak również przetwarzanie tych danych przez Google, ściągając oraz instalując Plugin wyszukiwarki dostępny pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Zakaz gromadzenia danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na następujący link. Ustawiony zostanie Opt-out-cookie, który zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych odwiedzin strony internetowej:Google Analytics deaktivieren.Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi przez Google Analytics znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Przetwarzanie danych dotyczących zleceń

Mamy z Google umowę na przetwarzanie danych dotyczących zamówień (zleceń), z pełnym zachowaniem surowych niemieckich przepisów i wymogów stawianych przez urząd ds. ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

 

Demograficzne cechy w Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcję „Cechy Demograficzne“  Google Analytics. Dzięki temu można tworzyć raporty zawierające wypowiedzi o wieku, płci oraz zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google w odniesieniu do osób zainteresowanych, jak również z danych osób odwiedzających uzyskanych od oferentów będących stroną trzecią. Dane te nie mogą być przypisane jakiejkolwiek określonej osobie. Funkcję tę można w dowolnym czasie poprzez ustawienia komunikatów na Państwa koncie Google deaktywować lub odmówić pobierania danych przez Google Analytics, jak w punkcie „Odmowa pobierania danych“. 

 

7. Plug-Ins oraz narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa używa Plug-ins ze strony YouTube obsługiwanej przez Google. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.Jeżeli odwiedzą Państwo jedną z naszych stron wyposażoną w Plug-in YouTube, wówczas ustanowione zostanie połączenie z serwerem YouTube. Wówczas serwer YouTube uzyska informację, które z naszych stron zostały przez Państwa odwiedzone.Kiedy zalogują się Państwo na Waszym koncie YouTube, to umożliwiają Państwo, aby YouTube przyporządkował Wasze zachowania podczas surfowania do Państwa profilu. Można temu zapobiec wylogowując się z Państwa konta YouTube.Użycie YouTube zachodzi w interesie przemawiającego przedstawienia naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w myśl § 6 DSG-EKD względnie Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.Dalsze informacje na temat obchodzenia się z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu YouTube o ochronie danych, pod adresem: www.google.de/intl/de/policies/privacy.Aktualnie tylko YouTube może udostępnić Państwu konkretne informacje dotyczące przetwarzania danych, w szczególności przez możliwe śledzenie strony,YouTube.

 

8. Oferenci usług płatniczych

PayPal

Na naszej stronie internetowej mamy zintegrowane elementy PayPal. PayPal jest usługodawcą usług płatniczych online. Płatności realizowane są przez tzw. konta PayPal, które stanowią wirtualne konta prywatne lub firmowe. Dodatkowo istnieje w PayPal możliwość realizowania płatności wirtualnych przez kary kredytowe, jeżeli użytkownik nie utrzymuje konta PayPal. Konto PayPal prowadzone jest przez adres elektroniczny i dlatego nie istnieje żaden klasyczny numer rachunku. PayPal umożliwia realizację płatności online na rzecz stron trzecich, a także przyjmowanie płatności. PayPal przejmuje ponadto funkcje powiernictwa oraz oferuje usługi w zakresie ochrony kupującego.

Europejskim operatorem Paypal jest spółka: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Jeżeli wybiorą Państwo podczas procesu przekazania darowizny online „PayPal“ jako sposób zapłaty, wówczas dane zostaną automatycznie przekazane do PayPal. Przy wyborze tej opcji płatności wyrażają Państwo zgodę na przekazanie danych osobowych potrzebnych do zrealizowania płatności.

W przypadku danych osobowych przekazanych do PayPal chodzi z reguły o imię, nazwisko, adres, adres email, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub innych danych, jakie potrzebne są do realizacji płatności. W przypadku realizacji darowizny potrzebne są także takie dane osobowe,które, pozostają w związku z danym aktem darowizny. Przekazywanie danych ma na celu zapobieżenie oszustwom przy realizacji płatności. Dane osobowe przekazujemy do PayPal w szczególności wówczas, gdy przekazanie danych stanowi uzasadniony interes. Dane osobowe wymieniane pomiędzy nami a PayPal są niekiedy przekazywane przez PayPal do agencji inkasa i biur kredytowych. Przekazanie to ma na celu sprawdzenie tożsamości i wypłacalności. PayPal przekazuje ewentualnie dane osobowe do przedsiębiorstw powiązanych, usługodawców lub podwykonawców, o ile służy to spełnieniu zobowiązań umownych, które na zlecenie dokonują przetwarzania danych. Mają Państwo możliwość w każdym czasie odwołać zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi przez PayPal. Odwołanie to nie dotyczy danych osobowych, które przymusowo do (zgodnej z umową) realizacji płatności muszą być przetwarzane, używane lub przekazywane. 

Obowiązujące przepisy PayPal dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Źródło: e-recht24.de